Predaj hnuteľného majetku

Por. číslo Predmet zákazky Postup Vyhlásenie VO