Zriaďovanie prevádzok

Formulár pre zriadenie prevádzky

Pravidlá pri zriaďovaní a prevádzkovaní prevádzok online prostredníctvom obchodných partnerov - mandatárov

VÝBER OBCHODNÝCH MIEST

Pri výbere nových obchodných miest pre zriadenie prevádzky je potrebné, aby bola každá písomná ponuka obchodného priestoru zaregistrovaná v elektronickej databáze spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.(ďalej tiež „TIPOS" alebo „spoločnosť TIPOS") s prideleným číslom ponuky. Zber nových obchodných ponúk sa uskutočňuje v sídle spoločnosti.

Záujemcom o zriadenie prevádzky zaslanie žiadosti umožňuje elektronická „Obchodná ponuka pre zriadenie prevádzky s terminálom online", ktorú záujemca vyplní a zašle elektronicky do sídla Tiposu. Tento formulár upresňuje základné informácie o ponúkanom obchodnom priestore a je dostupný na webovej stránke www.tipos.sk.

Základné parametre pri posudzovaní nového obchodného miesta

Posudzované parametre obchodnej ponuky:

 • Lokalizačná výhodnosť umiestnenia ponúkaného obchodného priestoru v rámci mesta, či obce;
 • Počet obyvateľov na počet aktívnych terminálov;
 • Nežiaduca terminálová konkurencia - vzdialenosť existujúcich prevádzok od ponúkaných obchodných priestorov;
 • Zmluvná rentabilita a finančná úspešnosť terminálov umiestnených v blízkosti ponúkanej prevádzky, t.j. tržby spolu na týždeň a terminál;
 • Kvalifikovaný odhad predpokladanej výšky tržieb v ponúkanom obchodnom mieste;
 • Typ ponúkanej obchodnej prevádzky z hľadiska strategickej potreby zriadenia tohto typu prevádzky s ohľadom na existujúcu typológiu už zriadených prevádzok v predmetnej lokalite.

V prípade nezaujímavej obchodnej ponuky pre TIPOS je zaslané  žiadateľovi písomné stanovisko o tejto skutočnosti. Všetky ponuky, aj „Zamietnuté", sú archivované v databáze ponúk pre prípad možného návratu k nim a následným oslovením záujemcu archivovanej ponuky.

Rozhodnutie o zriadení prevádzky

Každému rozhodnutiu o zriadení prevádzky predchádza komplexné zozbieranie, posúdenie a vyhodnotenie všetkých parametrov, informácií a materiálov predložených záujemcom a príslušným vedúcim regionálneho strediska, do ktorého pôsobnosti obchodná ponuka patrí. Finálne rozhodnutie o zriadení prevádzky sa uskutočňuje na zasadnutí kompetentných zástupcov spoločnosti so zreteľom  na posudok vedúceho regionálneho strediska , ktorý má najširší prehľad a zároveň najobjektívnejší pohľad na možnú efektivitu zriadenia prevádzky vo vybranej lokalite.

Po internom posúdení  sa záujemcovi zasiela akceptačné stanovisko k obchodnej ponuke, ktorého súčasťou je zoznam dokladov potrebných k uzatvoreniu mandátnej zmluvy, formulár Súhlas so zriadením prevádzky online, potrebný k zadaniu pokynu na inštaláciou kompletného technického zariadenia.

MANDÁTNA ZMLUVA

K uzatvoreniu mandátnej zmluvy a k nainštalovaniu terminálu žiadateľ na základe akceptačného stanoviska k zriadeniu prevádzky zabezpečí a zašle nasledujúce doklady:

 • Notárom overenú kópiu živnostenského oprávnenia, resp. výpisu z obchodného registra s odporúčanou živnosťou: sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.
 • Fotokópiu dokladu o registrácii a pridelení DIČ, resp. IČ DPH v prípade platiteľa DPH na príslušnom daňovom úrade.
 • Kópiu zmluvy o vedení účtu v peňažnom ústave (bankové spojenie a číslo účtu).
 • Kópiu platnej nájomnej zmluvy, resp. listu vlastníctva v súvislosti s užívaním priestorov budúcej prevádzky.
 • Formulár „Súhlas k zriadeniu online prevádzky" vyplnený a potvrdený majiteľom objektu.
 • Zabezpečí, aby v priestoroch prevádzky bola funkčná a bezpečná elektroinštalácia.
 • Zabezpečí platnú Revíznu správu funkčnosti elektroinštalácie a bleskozvodov v prevádzke v súlade so zákonom č. 718/2002 Z.z. a príslušnými technickými normami.
 • Zabezpečí, aby prevádzka bola vybavená telefónnou linkou pevnou, príp. mobilnou.
 • Zabezpečí odbornú inštaláciu prívodu elektrickej energie k miestu umiestnenia terminálu a monitoru koncovou zásuvkou 230V/50Hz.
 • Zašle zoznam pracovníkov, ktorí budú obsluhovať terminál a ktorí sa zúčastnia školenia k obsluhe terminálu online (tieto osoby musia byť u mandatára zamestnané v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru).
 • Uhradí finančnú zábezpeku.

Všetky uvedené doklady je potrebné doručiť do spoločnosti TIPOS, maximálne však do jedného mesiaca od zaslania akceptačného stanoviska k zriadeniu prevádzky. V opačnom prípade má TIPOS právo akceptovanú ponuku stornovať a zriadenie prevádzky nezrealizovať.

Uzatvorenie mandátneho vzťahu

Mandátna zmluva sa uzatvára doporučenou zásielkou, prípadne osobne. Mandatárovi sa zasielajú k podpisu dve vyhotovenia mandátnej zmluvy spolu s platnými prílohami podpísané oprávnenými zástupcami spoločnosti TIPOS.

PREVÁDZKOVANIE PREVÁDZKY ONLINE

Sprevádzkovanie novej prevádzky

Pred samotným uvedením terminálu a prevádzky do užívania sa overí a vykoná:

 • Uzatvorenie mandátnej zmluvy, pri ktorom sa venuje pozornosť predovšetkým dátumu platnosti a účinnosti zmluvy, ktorý musí korešpondovať s dňom štartu terminálu;
 • Overenie informácie o nainštalovaní terminálu zodpovednými pracovníkmi spoločnosti Gtech Slovakia;
 • V školiacom stredisku bezplatné vyškolenie alebo preškolenie pracovníkov mandatára. Úspešným absolvovaním sa zamestnanec mandatára stáva majiteľom preukazu, ktorý ho oprávňuje k obsluhe terminálu.

Zrušenie prevádzky

Žiadosť mandatára na zrušenie prevádzky, redislokáciu terminálu, prevod prevádzky v prospech iného podnikateľského subjektu podlieha výlučne súhlasu TIPOS-u. Zrušenie prevádzky má za následok odinštalovanie kompletného technického zariadenia online

Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. si vyhradzuje právo zrušiť už existujúcu prevádzku mandatára odinštalovaním terminálu v prípade:

 • Pri opakovanom nedodržiavaní dohodnutej doby splatnosti úhrad zo zúčtovania tržieb za mandátne činnosti;
 • Ak mandatár umožní prístup a manipuláciu s terminálom cudzím osobám, prípadne prenechá alebo poskytne do užívania terminál tretej osobe.

Prevod mandátnych práv

V súvislosti so žiadosťami mandatárov o vykonanie zmien mandátnych práv súvisiacich s prevádzkovaním prevádzok v prospech nových podnikateľských subjektov sa vyžaduje nasledovné:

 • Písomná žiadosť mandatára, ktorý chce zmenu vykonať v prospech iného podnikateľského subjektu, podpísaná ním a zároveň potenciálnym, novým mandatárom;
 • V prípade, že je táto zmena podmienená presným dátumom vykonania zmeny mandatára, tento dátum v žiadosti uviesť;
 • Vyškolenie pracovníkov nového mandatára;
 • Do sídla spoločnosti doručenie dokladov potrebných k uzatvoreniu mandátnej zmluvy (viď. časť „MANDÁTNA ZMLUVA").

Pri každej zmene mandatára, t.j. zmene podnikateľského subjektu s novým IČO, sa musí zrealizovať systémová zmena čísla terminálu.

POVINNOSTI MANDATÁRA PRI ZABEZPEČOVANÍ MANDÁTNYCH ČINNOSTÍ

Mandatár je povinný v oblasti prevádzkovo-technického zabezpečovania mandátnych činností okrem iného:

 • zodpovedať za škody vzniknuté na technickom zariadení online, ktoré boli ním zavinené, za škody spôsobené krádežou alebo stratou, ako aj za škody spôsobené akýmkoľvek zneužitím terminálu, zvlášť zneužitím prístupových hesiel neoprávnenými osobami;
 • v prípade poškodenia, zničenia terminálu alebo ostatných technických zariadení treťou osobou alebo živelnou udalosťou je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať orgány činné v trestnom konaní a spísaný zápis zaslať bezodkladne do Tiposu;
 • bezodkladne hlásiť na HOT LINE poruchy terminálu.

Mandatár je povinný v oblasti zúčtovacích a platobných vzťahov:

 • neponechávať v prevádzke peňažnú hotovosť v čase mimo jej prevádzkových hodín, niesť plnú zodpovednosť za odcudzené prostriedky mandanta a vzniknutú škodu nahradiť.

UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

 • Zmluvný vzťah možno ukončiť vzájomnou dohodou.
 • Mandátnu zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Trojmesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej strane.
 • Odstúpením od zmluvy, ak niektorá zo zmluvných strán opakovane a závažným spôsobom porušuje zmluvné ustanovenia mandátnej zmluvy. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia druhej strane.
 • Zmluvný vzťah sa považuje za ukončený, ak mandatár nemôže vykonávať mandátne činnosti z dôvodu zrušenia všetkých jeho prevádzok alebo z iných dôvodov (napr. strata nájmu a pod.).

Pri akomkoľvek ukončení platnosti zmluvy zostáva povinnosť zmluvným stranám finančne a fyzicky vysporiadať všetky vzniknuté záväzky a pohľadávky  vyplývajúce z mandátnej zmluvy.

Kontaktné informácie na regionálne strediská
  Telefón email
RS Bratislava, Drieňová 3, 821 02 Bratislava 2 02 - 59 419 410 rsba@tipos.sk
RS Nitra, Jakuba Haška 1, 949 01 Nitra 02 - 59 419 420 rsnr@tipos.sk
RS Banská Bystrica, Lúčičky 20, 974 09 B.Bystrica 02 - 59 419 430 rsbb@tipos.sk
RS Žilina, Tomáša Ružičku 8500/23, 010 01 Žilina 02 - 59 419 440 rsza@tipos.sk
RS Košice, Werferova 3, 040 11 Košice 02 - 59 419 450 rske@tipos.sk
Obchodní partneri

Formulár pre zriadenie prevádzky

Meno, prípadne obchodné meno :  

Adresa pre korešpondenciu:

Názov ponúkanej prevádzky:

Adresa ponúkanej prevádzky :

Kontaktný telefón:

Dátum:

Typ vlastníctva ponúkanej prevádzky:  

Umiestnenie prevádzky:  

Typ prevádzky:  

Popis predávaného sortimentu:

Celková rozloha prevádzky v m2:

Počet miest na sedenie (v prípade reštauračného zariadenia) :

Počet obyvateľov mesta/obce:

Obchodná činnosť (doteraz) prevádzkovaná v ponúkanej prevádzke:

Otváracie hodiny (súčasné, prípadne predpokladané):

milan tri filip roman anton ypsilon western pavol western laco Prepíšte začiatočné písmena mien a cifry, ktoré nájdete v alt popise obrázku captcha.

Sem prepíšte text, ktorý vidíte na obrázku. Ide o štandardnú ochranu proti programom, ktoré sa snažia znefunkčniť servery tým, že registrujú veľké množstvo fiktívnych používateľov. Prosím, dodržujte malé a veľké písmená.

Henry už čaká