Zákazky s nízkou hodnotou

Por. číslo Predmet zákazky Postup Vyhlásenie VO