Podprahové zákazky

 Por. číslo Predmet zákazky Výzva na predkladanie ponúk Lehota na predkladanie ponúk