BINGO #2007

 • Okamžitá lotéria Zotrite a vyhrajte!
 • Cena stieracieho žrebu je 3,00 €.
 • Hlavná výhra je vo výške 50 000 €.
 • Žreb obsahuje pole označené ako VÝHERNÉ ČÍSLA a štyri hracie polia BINGO (HRA 1, HRA 2, HRA 3 a HRA 4) zakryté stieracou vrstvou. Po jej zotretí sa hráč dozvie o možnej okamžitej výhre.
 • Princíp hry:
  1. Zotrite pole označené ako VÝHERNÉ ČÍSLA. Pri každom výhernom čísle je uvedené aj písmeno (napr. B12, I28,...), ktorým je označený príslušný stĺpec v hracích poliach HRA 1, HRA 2, HRA 3 a HRA 4.
  2. Opatrne zotrite tie čísla v BINGO hracích poliach HRA 1, HRA 2, HRA 3 a HRA 4, ktoré sa zhodujú s výhernými číslami z poľa VÝHERNÉ ČÍSLA.
  3. Ak sú zotreté výherné čísla v hracích poliach HRA 1, HRA 2, HRA 3 alebo HRA 4 vo výhernom usporiadaní horizontálna, vertikálna alebo diagonálna LÍNIA, 4 ROHY alebo v tvare písmena X, vyhrávate výhru podľa legendy pre jednotlivé hry.
  4. Ak sa všetky čísla v ktoromkoľvek z hracích polí BINGO zhodujú s výhernými číslami, získavate PLNÉ POLE a vyhrávate hlavnú výhru 50 000 €.
  5. Políčko so symbolom BNG alebo Bingo symbol predstavuje voľné pole a automaticky nahrádza číslo vo výhernom usporiadaní. Diagonálna LÍNIA musí vždy zahŕňať políčko so symbolom BNG.

   Výhru je možné získať vo viacerých hrách súčasne, avšak v jednej hre je možné získať len jednu výhru. V prípade, že sa v jednej hre nachádza viacero výhier, ako napr. v prípade X, hráč získava len jednu, a to najvyššiu z výhier.

 • Výhry sú vo výške 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 25, 50, 100, 200, 300, 500 a 50 000 €.
 • Doba predaja žrebov je stanovená od 1. 7. 2020 do 1. 3. 2022.
 • Lehota na uplatnenie nároku na výhru je do 30. 4. 2022 vrátane.
 • Pravdepodobnosť výhry je až 1 : 3,83.

bingo #2007

Kde kúpite tento žreb? Pozrite predajné miesta TIPOS.

Všeobecné ustanovenia

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 499/B (ďalej len „TIPOS“) je podľa príslušných ustanovení Zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) prevádzkovateľom okamžitých lotérií na základe individuálnych licencií udelených Úradom pre reguláciu hazardných hier (ďalej len „úrad“).

Článok 1

Základné ustanovenia

§ 1

Záväznosť a platnosť herného plánu

 1. Herný plán upravuje podmienky a pravidlá prevádzkovania okamžitej lotérie podľa príslušných ustanovení zákona a individuálnej licencie.
 2. Herný plán je verejným dokumentom umiestneným vo všetkých prevádzkach online a offline predávajúcich okamžité lotérie ako i na internetovej stránke www.tipos.sk. Pracovník prevádzky je povinný umožniť účastníkovi hry (ďalej len „hráč“) oboznámiť sa s obsahom tohto herného plánu.
 3. Ustanovenia herného plánu sú záväzné pre TIPOS, obchodných partnerov TIPOS (mandatárov), pracovníkov prevádzok online a offline predávajúcich okamžité lotérie ako i hráčov. Kúpou žrebu prejavuje hráč súhlas s pravidlami herného plánu a súčasne uznáva ustanovenia herného plánu za záväzné. Neznalosť herného plánu nezakladá nárok na uplatnenie oprávnenej reklamácie.
 4. Príslušné ustanovenia tohto herného plánu sú podľa zákona uvedené na zadnej strane každého vydaného žrebu okamžitej lotérie.
 5. Tento herný plán nadobúda platnosť a účinnosť od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2022.
 6. TIPOS môže vydávať zmeny a dodatky tohto herného plánu po predchádzajúcom súhlase úradu.

Článok 2

Pravidlá, lehoty a spôsob hry

§ 1

Pravidlá a lehoty hry

 1. Počet žrebov vydaných v okamžitej lotérii BINGO #2007 (ďalej len „okamžitá lotéria“) je
  1 250 000 ks (jeden milión dvestopäťdesiattisíc kusov), pričom každý žreb je označený číslom emisie (série) #2007.
 2. Začiatok predaja je 1. 7. 2020 a koniec predaja je 1. 3. 2022.
 3. Lehota na uplatnenie nároku na výhru je do 30. 4. 2022 vrátane.
 4. Cena jedného žrebu okamžitej lotérie je 3 € (tri eurá).
 5. Hernú istinu okamžitej lotérie tvorí rozdiel súčinu počtu predaných žrebov a ceny za jeden žreb a vyplatenými výhrami za celé obdobie predaja okamžitej lotérie.
 6. V okamžitej lotérii je 326 277 ks výherných žrebov a pravdepodobnosť výhry je 1 : 3,83.

§ 2

Spôsob hry

 1. Žreb obsahuje pole označené ako VÝHERNÉ ČÍSLA a štyri hracie polia BINGO (HRA 1, HRA 2, HRA 3 a HRA 4) zakryté stieracou vrstvou. Po jej zotretí sa hráč dozvie o možnej okamžitej výhre. Na žrebe je možný súbeh viacerých výhier.
 2. Princíp hry:
  1. Zotrite pole označené ako VÝHERNÉ ČÍSLA. Pri každom výhernom čísle je uvedené aj písmeno (napr. B12, I28,...), ktorým je označený príslušný stĺpec v hracích poliach HRA 1, HRA 2, HRA 3 a HRA 4.
  2. Opatrne zotrite tie čísla v BINGO hracích poliach HRA 1, HRA 2, HRA 3 a HRA 4, ktoré sa zhodujú s výhernými číslami z poľa VÝHERNÉ ČÍSLA.
  3. Ak sú zotreté výherné čísla v hracích poliach HRA 1, HRA 2, HRA 3 alebo HRA 4 vo výhernom usporiadaní horizontálna, vertikálna alebo diagonálna LÍNIA, 4 ROHY alebo v tvare písmena X, vyhrávate výhru podľa legendy pre jednotlivé hry.
  4. Ak sa všetky čísla v ktoromkoľvek z hracích polí BINGO zhodujú s výhernými číslami, získavate PLNÉ POLE a vyhrávate hlavnú výhru 50 000 €.
  5. Políčko so symbolom BNG alebo Bingo symbol predstavuje voľné pole a automaticky nahrádza číslo vo výhernom usporiadaní. Diagonálna LÍNIA musí vždy zahŕňať políčko so symbolom BNG.
  Bingo Legenda

  LEGENDA

  HRA 1:   LÍNIA = 3€     4 ROHY = 12€    X = 100€     PLNÉ POLE = 50 000€ 
  HRA 2:   LÍNIA = 6€     4 ROHY = 15€    X = 200€ 
  HRA 3:   LÍNIA = 9€     4 ROHY = 25€    X = 300€ 
  HRA 4:   LÍNIA = 12€    4 ROHY = 50€    X = 500€ 

   

  UPOZORNENIE
  Výhru je možné získať vo viacerých hrách súčasne, avšak v jednej hre je možné získať len jednu výhru. V prípade, že sa v jednej hre nachádza viacero výhier, ako napr. v prípade X, hráč získava len jednu, a to najvyššiu z výhier.

 3. Výherná štruktúra okamžitej lotérie je nasledovná:
 4. Výška výhry v €Počet výhier v ksCelková hodnota výhier v €
  3 150 000 450 000
  6 75 000 450 000
  9 50 000 450 000
  12 25 000 300 000
  15 12 000 180 000
  18 5 000 90 000
  21 3 750 78 750
  25 3 200 80 000
  50 1 500 75 000
  100 500 50 000
  200 250 50 000
  300 50 15 000
  500 25 12 500
  50 000 2 100 000
  SPOLU 326 277 2 381 250

Článok 3

Predaj, overovanie a vyplácanie výhier

§ 1

 1. Hráčom môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá si v súlade s herným plánom zaplatila vklad - kúpila žreb za jeho nominálnu hodnotu.
 2. Žreb okamžitej lotérie si môže hráč zakúpiť v ktorejkoľvek online alebo offline prevádzke TIPOS predávajúcej žreby okamžitých lotérií (príp. u pouličného predajcu) v hotovosti zaplatením príslušnej nominálnej hodnoty konkrétneho žrebu (vklad).
 3. Po zotretí zakrytej časti žrebu a zistení výhry si hráč uplatňuje nárok na výhru predložením žrebu v ktorejkoľvek online prevádzke alebo offline prevádzke predávajúcej žreby okamžitých lotérií (príp. u pouličného predajcu).
 4. Nárok na výhru musí hráč uplatniť najneskôr do lehoty podľa článku 2 § 1 ods. 3, ktorá je vyznačená i na zadnej strane každého žrebu. Po tejto lehote nie je možné overovať na žreboch možné výhry.
 5. Výhra musí byť hráčovi (výhercovi) vyplatená ihneď alebo najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru.
 6. Overovať a vyplácať výhry na žrebe je možné dvoma spôsobmi:
  1. v prevádzkach online prostredníctvom terminálu,
  2. v prevádzkach offline, príp. u pouličného predajcu vizuálnym overením.
 7. Zisťovanie výhernosti žrebu pomocou terminálu online sa vykonáva zosnímaním čiarového kódu umiestneného na zadnej strane žrebu (príp. jeho manuálnym zadaním pomocou terminálovej klávesnice) a súčasne vždy manuálnym zadaním kontrolného (validačného) štvorčíslia, ktoré je umiestnené pod zakrytou (stieracou) časťou hracieho poľa žrebu. Ak je žreb výherný, terminál po overení oznámi túto skutočnosť a vytlačí príslušné ústrižky o výhre. Ak žreb nie je výherný, obsluha terminálu vráti tento žreb hráčovi spolu s ústrižkom o nevýhernosti žrebu.
 8. Zisťovanie výhernosti žrebu vizuálnym overením sa vykonáva kontrolou zotretej časti hracieho poľa žrebu podľa príslušných pravidiel okamžitej lotérie a súčasne existenciou kontrolného kódu. Kontrolný kód predstavuje dvojica písmen nachádzajúcich sa pod zakrytou časťou hracieho poľa žrebu na rôznych (plávajúcich) pozíciách.
 9. Výhry sa vyplácajú v prevádzkach, u pouličných predajcov alebo v sídle prevádzkovateľa:
  1. v prípade prevádzky offline a pouličného predajcu sa z bezpečnostných dôvodov odporúča vyplácať iba výhry do výšky 20 € vrátane,
  2. výhry do výšky 35 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online predávajúcej okamžité lotérie,
  3. výhry v rozpätí od 35 € do 1 000 € vrátane môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online predávajúca okamžité lotérie, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť,
  4. výhry v rozpätí od 1 000 € do 3 500 € vrátane môžu byť v závislosti od aktuálnej finančnej hotovosti vyplatené vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle spoločnosti TIPOS,
  5. výhry vyššie ako 3 500 € sa vyplácajú výlučne v sídle spoločnosti TIPOS; v spoločnosti TIPOS môžu byť výhry vyplatené v hotovosti do výšky 5 000 € vrátane; výhry prevyšujúce sumu 5 000 € je možné vyplatiť výlučne bezhotovostne a to prevodom na účet výhercu alebo na iný účet, ktorý výherca uvedie v žiadosti o vyplatenie výhry.
 10. Za výhry prepadnuté sa považujú tie výhry, na ktoré si v lehote podľa článku 2 § 1 ods. 3 tohto herného plánu hráč neuplatnil nárok, príp. výhry uplatnené, ale nevyzdvihnuté do piatich pracovných dní odo dňa uplatneného nároku na výhru sa stávajú zdrojom prevádzkovateľa na realizáciu výdavkov, a to len na mimoriadne alebo prémiové výhry alebo priame dotácie Jackpotov.

Článok 4

Reklamačný poriadok

§ 1

Podmienky uplatnenia reklamácie

 1. Hráč je oprávnený uplatniť si u prevádzkovateľa reklamáciu, ak má pochybnosť o vzniku výhry, ak mu nebola vyplatená výhra napriek tomu, že si na výhru uplatnil nárok a dodržal i lehotu uplatnenia si nároku na výhru alebo v prípade vzniku technickej poruchy na zariadení online, pokiaľ bola porucha spôsobená prevádzkovateľom a nebola zavinená hráčom alebo vyššou mocou.
 2. Reklamáciu je možné uplatniť do 15 dní odo dňa vzniku reklamačného dôvodu, najneskôr však do 15 dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru podľa článku 2 § 1 ods. 3 tohto herného plánu.
 3. Hráč uplatňuje reklamáciu prostredníctvom ktorejkoľvek prevádzky online príslušným formulárom alebo osobne doporučeným listom zaslaným priamo do sídla prevádzkovateľa TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37, vždy však s predloženým originálom žrebu. Každá uplatňovaná reklamácia musí obsahovať stručný popis reklamovanej udalosti.
 4. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie lehoty uvedenej v odseku 2 tohto článku je dátum podacej poštovej pečiatky listu, ktorým bola reklamácia uplatnená.
 5. Dopyty, žiadosti o informácie, príp. sťažnosti hráča, súvisiace s jeho účasťou na hrách, ktoré vyplývajú z jeho neznalosti tohto herného plánu, alebo z nedodržania postupov a pravidiel pri účasti na hrách, sa nepovažujú za oprávnený dôvod na uplatnenie reklamácie.

§ 2

Reklamačné konanie a výsledok reklamačného konania

 1. Po uplatnení reklamácie je TIPOS povinný začať reklamačné konanie. Výsledok reklamačného konania oznámi TIPOS písomne priamo hráčovi, ktorý reklamáciu uplatnil, najneskôr do 15 dní od uplatnenia reklamácie.
 2. Proti vybaveniu reklamácie môže podať hráč námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ TIPOS-u.
 3. Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie je rozhodujúci kompletný údajový záznam o transakciách súvisiacich s predmetom reklamácie registrovaný v centrálnej databáze systému online prevádzkovateľa okamžitej lotérie.

Článok 5

Informácie k spracúvaniu osobných údajov

§ 1

 1. Hráč berie na vedomie, že podľa tohto herného plánu a v súvislosti s plnením povinností TIPOS z titulu postavenia TIPOS najmä ako prevádzkovateľa hazardných hier, účtovnej jednotky, daňového subjektu, povinnej osoby podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov hráča a/alebo výhercu ako dotknutej osoby, a to (i) za účelom overenia veku, (ii) pri vyplácaní výhry, (iii) v súvislosti s uplatnením reklamácie, (iv) za účelom plnenia povinností TIPOS pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (na účely tohto článku ďalej ako „dotknutá osoba“).
 2. Prevádzkovateľom v prípade spracúvania osobných údajov podľa ods. 1. vyššie tohto článku je TIPOS, pričom prevádzkovateľ postupuje a dodržiava platnú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov, najmä spracúva osobné údaje dotknutej osoby za podmienok, v rozsahu a po dobu stanovenú platnou právnou úpravou upravujúcou vyššie uvedené oblasti podľa ods. 1 tohto článku. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na www.tipos.sk v sekcii „Ochrana súkromia“, u prevádzkovateľa alebo v prevádzkach online a offline predávajúcich okamžité lotérie.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

§ 1

 1. Všetky rozhodnutia týkajúce sa predaja okamžitých lotérií, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto herného plánu, prináležia TIPOS-u. V prípadoch, na ktoré tento herný plán nepamätá, musí sa hráč podrobiť rozhodnutiu prevádzkovateľa - TIPOS-u.
 2. Dôsledky vyplývajúce z nedodržania ustanovení tohto herného plánu hráčom znáša v plnej miere hráč.

Herný plán na stiahnutieHenry už čaká